Πολιτική Προστασίας προσωπικών πληροφοριών

Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα timimas.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία “TIMIMAS IKE ”  (TIMIMAS) η οποία εδρεύει στην Αθήνα, και στο εξής και χάριν συντομίας θα καλείται στο παρόν TIMIMAS”,  αποτελεί μια «ανοιχτή» μηχανή αναζήτησης και σύγκρισης τιμών των καταναλωτικών αγαθών τα οποία διατίθενται στο ευρύ κοινό μέσα από τις ηλεκτρονικές σελίδες των μεγαλύτερων και πιο γνωστών super markets της χώρας μας, όπως αυτά ελέγχονται και παρουσιάζονται και από την ιστοσελίδα http://www.e-prices.gr/ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών -χρηστών   που συλλέγονται από κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του TIMIMAS.

Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών /χρηστών  του  TIMIMAS και οποιωνδήποτε υπηρεσιών τρίτων ιστοσελίδων οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο  των διαχειριστών του ανωτέρω δικτυακού τόπου.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το TIMIMAS δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης /χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών που παρουσιάζονται μέσα από τις σελίδες του TIMIMAS. Ο επισκέπτης – μέλος του TIMIMAS παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του TIMIMAS  ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την εκ μέρους του ανεπιφύλακτη  αποδοχή των Όρων αυτών.

2.Περιήγηση στην ιστοσελίδα

Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα TIMIMAS χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούν προσωπικά δεδομένα (e-mail ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση ή έδρα, τηλέφωνο) μόνο αν κάποιος επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος προκειμένου να προβεί στη χρήση συγκεκριμένων σελίδων ή/και υπηρεσιών π.χ. δημοσίευση-ανάρτηση περιεχομένου ή εάν επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικά e-mails.

3. Χρήση Υπηρεσιών – Προσωπικά Δεδομένα   

Η διαδικασία συμμετοχής στο TIMIMAS διέπεται από τους  Όρους του παρόντος. Εάν κάποιος επισκέπτης-χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους  οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία αυτή.

Ο επισκέπτης – χρήστης, κατά περίπτωση απαιτείται όπως υποβάλλει τα εξής στοιχεία του: Ονοματεπώνυμο – E-mail – Τηλέφωνο – Διεύθυνση προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών του TIMIMAS

Πλέον αυτών  απαιτούνται και τα απαραίτητα στοιχεία για τη χρήση των υπηρεσιών τρίτων ιστοσελίδων, όπως είναι το Facebook. Για την πολιτική διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων αυτών, ο χρήστης/επισκέπτης καλείται να επισκεφθεί να τις επισκεφθεί προκειμένου να λάβει γνώση.

Τέλος είναι δυνατόν να συλλέγονται πληροφορίες για στατιστικούς λόγους οι οποίες είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά  στοιχεία του χρήστη-μέλους, επεξεργασία σύμφωνη με τη νομοθεσία  περί προστασίας  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης-επισκέπτης οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και τον δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας της σχετικής συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 όπως σήμερα ισχύει σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το TIMIMAS λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη για όσο χρονικό διάστημα κάνει χρήση των σχετικών υπηρεσιών του.  Τα στοιχεία είναι δυνατόν να διαγραφούν μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Το TIMIMAS διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει  αυτόματα τον επισκέπτη/ χρήστη από τη χρήση της ιστοσελίδας της  και των υπηρεσιών της σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

4.   Υπηρεσίες ενημέρωσης  –   eNewsletters

Για την εγγραφή των μελών σε ορισμένες από τις υπηρεσίες του TIMIMAS και στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του TIMIMAS ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο – E-mail. To TIMIMAS μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου αυτό ορίζεται εκ του νόμου. Ο παραλήπτης των Newsletters μπορεί να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αρκεί να επισκεφτεί τη διεύθυνση www.TIMIMAS/newsletter  και να επιλέξει τη διαγραφή του. Το TIMIMAS μπορεί να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

5. Cookies

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται cookies για την αναγνώριση του χρήστη-επισκέπτη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του TIMIMAS(π.χ. ……………). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη-μέλους και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη-επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του TIMIMAS, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του TIMIMAS είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης /χρήστης του TIMIMAS μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του TIMIMAS είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης /χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του TIMIMAS δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, τότε η ρύθμιση του διακομιστή του είναι δυνατόν να μην επιτρέπει τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών του TIMIMAS  Σε κάθε περίπτωση το TIMIMAS σας ενημερώνει σχετικά και ζητά τη συγκατάθεσή σας κατά τη συμπλήρωση των σχετικών δεδομένων και σε όσες περιπτώσεις αξιοποιείται η χρήση των συγκεκριμένων αρχείων.

 

Πρακτικές του TIMIMAS σχετικά με τα cookies

Το TIMIMAS είναι δυνατόν να αξιοποιεί τα cookies για διαφόρους λόγους, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένες πληροφορίες/υπηρεσίες της ιστοσελίδας,  ώστε να είναι δυνατή η παροχή προσαρμοσμένου περιεχομένου ή υπηρεσιών.
  • Παρακολούθηση των προτιμήσεων ή/και των επιλογών σας (ειδικότερες λίστες περιεχομένου)  που εσείς έχετε ορίσει και επιλέξει, ώστε να καταστεί δυνατή και χωρίς επαναλήψεις, η εκ μέρους σας πρόσβαση στις σχετικές επιλογές.
  • Διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του TIMIMAS καθώς και για την στιγμιαία καταγραφή των τάσεων της κοινής γνώμης.
  • Βοήθεια στον εντοπισμό πιθανών παράνομων δραστηριοτήτων.
  • Η δυνατότητα παρουσίασης και λειτουργίας διαφημιστικών μηνυμάτων (banners).

 

6. IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο TIMIMAS αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

7. Ψηφοφορίες

Για τη συμμετοχή του χρήστη- μέλους σε ψηφοφορία που διενεργείται από το TIMIMAS ζητούνται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο και κατά περίπτωση άλλα στοιχεία όπως ιδιότητα, ηλικία κλπ. ( ανάλογα με τη φύση των ερωτημάτων που τίθενται προς ψηφοφορία). Η ψήφος του χρήστη -μέλους καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης  πάνω σε ορισμένο ζήτημα και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ούτε να γνωστοποιηθεί σε τρίτους.


8. Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το TIMIMAS διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το TIMIMAS διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο χρήστης -επισκέπτης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και λειτουργικότητας των υπηρεσιών του.

Ο χρήστης-επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Επισκέπτες /χρήστες του TIMIMAS που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους το TIMIMAS διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

To TIMIMAS και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

 

9. Μεταβολές – Περιοδικές αλλαγές

To TIMIMAS  διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής ή/και τροποποίησης των παρόντων  Όρων Διαχείρισης των Προσωπικών Δεδομένων χωρίς  προηγούμενη ενημέρωση ή/και ειδοποίηση των χρηστών/επισκεπτών της. Οι ανωτέρω  αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την στιγμή ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν αυτών,  θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των χρηστών/επισκεπτών αυτών  των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή/και  διαγραφών.
Το TIMIMAS διατηρεί το δικαίωμα,  χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση και σε  οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή/και να διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή/και  περιγραφής οποιασδήποτε υπηρεσίας.

To TIMIMAS διαρκώς αναβαθμίζει, ενημερώνει και   εμπλουτίζει τις  παρεχόμενες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας υπηρεσίες ενώ παράλληλα ενδέχεται να τροποποιεί και τους παρόντες  Όρους  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες/επισκέπτες του  να επισκέπτονται την παρούσα σελίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε  να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.